ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ

ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ

สมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ ตามรายละเอียดดังนี้

เดิม ชื่อภาษาไทย “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย”
ชื่อภาษา “Thai Furniture Industries Association”

เป็น ชื่อภาษาไทย “สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย”
ชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่า “Thai Furniture Association”

โดยการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ มีผลตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ยังคงมีสถานที่ตั้ง, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร คงเดิม