คณะผู้บริหาร

นายกสมาคม

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

อุปนายก

คุณวิวัฒน์ วิภวภาณิชย์
บริษัท ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

คุณนันทวี พิทักษ์ธีระธรรม
บริษัท อิมเมจ อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณอัครพงษ์ อัครวิทย์โสภณ
บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด

เลขาธิการ

คุณดิษฐพงศ์   ดุลยวิทย์
บริษัท เอสดีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

รองเลขาธิการ

คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ
บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด

เหรัญญิก

คุณไมตรี ประเสริฐจัง
บริษัท เอเซีย ไดนามิคส์โกลบอล จำกัด

นายทะเบียน

คุณธนภรณ์ พานเพ็ชร
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณวิโรจน์   บรรเจิดรุ่งขจร
บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

25610419-M

คุณธีรชัย  หล่อวินิจนันท์
บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จำกัด

คุณปรีชา พิพัทธกุศลสุข
บริษัท แพลนเน็ท มิราเคิล จำกัด

คุณปอนด์ (เอา)

คุณสิทธิวัฒน์  สหวัฒน์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณธัญยธรณ์ อัญมณีกิตติรัฐ
บริษัท แน็ชเชอรัล เบดดิ้ง 2009 จำกัด

คุณณัฐ เครือโชติกุล
บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

25610419-G

คุณชัชนันท์ ศิริไกร
บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

คุณวุฒิพงษ์  แพทยานนท์
บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณอิสระ  สาระภี
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)