คณะผู้บริหาร

นายกสมาคม

คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด

อุปนายก

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

คุณวิวัฒน์ วิภวภาณิชย์
บริษัท ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

คุณนันทวี พิทักษ์ธีระธรรม
บริษัท อิมเมจ อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณอัครพงษ์ อัครวิทย์โสภณ
บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด

คุณไมตรี ประเสริฐจัง
บริษัท เอเซีย ไดนามิคส์โกลบอล จำกัด

เลขาธิการ

คุณดิษฐพงศ์   ดุลยวิทย์
บริษัท เอสดีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

รองเลขาธิการ

คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ
บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด

เหรัญญิก

คุณไมตรี ประเสริฐจัง
บริษัท เอเซีย ไดนามิคส์โกลบอล จำกัด

นายทะเบียน

คุณธนภรณ์ พานเพ็ชร
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณวิโรจน์   บรรเจิดรุ่งขจร
บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

25610419-M

คุณธีรชัย  หล่อวินิจนันท์
บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จำกัด

คุณปรีชา พิพัทธกุศลสุข
บริษัท แพลนเน็ท มิราเคิล จำกัด

คุณธาราธร  สมิทธิภานนท์
บริษัท ซิตี้โฟม จำกัด

คุณปอนด์ (เอา)

คุณสิทธิวัฒน์  สหวัฒน์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณธัญยธรณ์ อัญมณีกิตติรัฐ
บริษัท แน็ชเชอรัล เบดดิ้ง 2009 จำกัด

คุณจิณณ์ณิตา ศรีวรากุลกิจ
บริษัท สห มาดี จำกัด

15 . Mr.Nat Crua-Chottikul

คุณณัฐ เครือโชติกุล
บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

คุณนัยธาดา นันทน์วิธู
บริษัท ทีมเฟอร์น (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณจรูญศักดิ์ ลีวุฒินันท์
บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด

25610419-G

คุณชัชนันท์ ศิริไกร
บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

คุณวุฒิพงษ์  แพทยานนท์
บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณธนกฤต  พินิตกาญจนพันธุ์
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

25610419-P

คุณปวิช  สาริพัต
บริษัท เซอพาซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณกฤษณ์ ทวีพันธุ์สานต์
บริษัท เฮ็งเคล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชญานิษฐ ชึรัมย์
บริษัท กิมหงวนเฟอร์นิเจอร์ 2004 จำกัด