คณะผู้บริหาร

นายกสมาคม

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

อุปนายก

คุณวิวัฒน์ วิภวภาณิชย์ บริษัท ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

คุณนันทวี พิทักษ์ธีระธรรม บริษัท อิมเมจ อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณอัครพงษ์ อัครวิทย์โสภณ บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด

คุณวิโรจน์  บรรเจิดรุ่งขจร บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

คุณสิทธิวัฒน์  สหวัฒน์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อุปนายก/เหรัญญิก

คุณไมตรี ประเสริฐจัง บริษัท เอเซีย ไดนามิคส์โกลบอล จำกัด

อุปนายก/เลขาธิการ

คุณดิษฐพงศ์   ดุลยวิทย์ บริษัท เอสดีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

รองเลขาธิการ

คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด

นายทะเบียน

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

25610419-M

คุณธีรชัย  หล่อวินิจนันท์ บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จำกัด

คุณปรีชา พิพัทธกุศลสุข บริษัท แพลนเน็ท มิราเคิล จำกัด

คุณธันยธรณ์  อัญมณีกิตติรัฐ บริษัท แน็ชเชอรัล เบดดิ้ง 2009 จำกัด

15 . Mr.Nat Crua-Chottikul

คุณณัฐ เครือโชติกุล บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

คุณชัชนันท์ ศิริไกร บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

คุณวุฒิพงษ์  แพทยานนท์ บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด

คุณอิสระ  สาระภี บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

18. Mrs.Vilaiwan Yoothurme

คุณวิไลวรรณ  อยู่ท้วม บริษัท มหานคร โซฟา จำกัด

คุณวชิระ  ฤกษ์วราคม บริษัท ไนซ์ แอนด์ โซลิค เดคคอเรชั่น จำกัด

คุณวิชิต  ช่อเจี้ยง

19. Mr.Singharat Chharoenwongsa

คุณสิงหรัตน์  เจริญวงศา บริษัท คิง โกลบอล อินคอร์ปอเรท จำกัด

คุณจารุวิทย์  แซ่เฉิน บริษัท ไทยเมก้าแคบ จำกัด