ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณฉัตรชัย  ปิยะสมบัติ
บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ จำกัด

คุณณรงค์ ทัศวงศ์
บริษัท ไทยโด โน เกน เกน จำกัด

คุณทักษะ  บุษยโภคะ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด

คุณบรรเจิด  เครือโชติกุล
บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

คุณวัลลภ  สุขสวัสดิ์
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คุณวิชัย  ตันพัฒนรัตน์
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด

คุณสมภพ  สหวัฒน์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสุรพล  ศิริไกร
บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

คณะที่ปรึกษาภาคเอกชน

คุณกมล  วงศ์รัตนภัสสร
บริษัท พิมเพ็ญ จำกัด

คุณจาริต  เมาฬีกุลไพโรจน์
บริษัท โพเดียม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ
บริษัท อินเตอร์สเปคกรุ๊ป จำกัด

คุณปราโมทย์  กิจจำนงค์พันธุ์

คุณปรีชา  สนั่นวัฒนานนท์
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

คุณพงษ์พณิช  วงษ์ดีไทย
บริษัท พี.พี.พาราวูด จำกัด

คุณวิถี สุพิทักษ์
บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด

คุณสนั่น  ดุลยวิทย์
บริษัท เอสดีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

คณะที่ปรึกษาภาคราชการ

รองศาตราจารย์ทรงกลด  จารุสมบัติ
ตำแหน่ง      อาจารย์ประจำคณะ
หน่วยงาน    ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจาย์บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล
ตำแหน่ง     อาจารย์ประจำคณะ
หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณจารุพันธุ์  จารโยภาส
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
หน่วยงาน    กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หม่อมหลวงภาสกร  อาภากร
ตำแหน่ง      นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ
หน่วยงาน     สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คุณรฤทธิ  แท่นปาน
ตำแหน่ง     หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมภาคกลาง
หน่วยงาน    สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

คุณมนตรี  นุชอนงค์
ตำแหน่ง     หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมภาคเหนือ
หน่วยงาน    สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการ
หน่วยงาน    สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คุณนคร ศิลปอาชา
ตำแหน่ง      อธิบดี
หน่วยงาน    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณวชิระ  แก้วกอ
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการสำนักประสานและบริหารโครงการ
หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

คุณอิทธิชัย  ปัทมสิริวัฒน์
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการ
หน่วยงาน    สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา2 สำนักเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการศููนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
หน่วยงาน    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

คุณณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการ
หน่วยงาน    ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณปาริฉัตร เหล่าธีระวงศ์
ตำแหน่ง      รักษาการกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงาน    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คุณเขมทัศน์ สายเชื้อ
ตำแหน่ง      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หน่วยงาน    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)
EXIM BANK

คุณคมสัน วัฒนาวนาพงษ์
ตำแหน่ง      รักษาการผู้อำนวยการ ฝายกิจการสาขา
หน่วยงาน    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)