ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล
บริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัด

คุณณรงค์ ทัศวงศ์
บริษัท ไทยโด โน-เกน เกน จำกัด

คุณวัลลภ  สุขสวัสดิ์
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คุณสมภพ  สหวัฒน์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสุรพล  ศิริไกร
บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

คณะที่ปรึกษาภาคเอกชน

คุณกมล  วงศ์รัตนภัสสร
บริษัท พิมพ์เพ็ญ จำกัด

คุณจาริต  เมาฬีกุลไพโรจน์
บริษัท โพเดียม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ
บริษัท อินเตอร์สเปคกรุ๊ป จำกัด

คุณปราโมทย์  กิจจำนงค์พันธุ์

คุณวิถี สุพิทักษ์
บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด

คุณฟรานซ์ คริสทอฟ ฮัมเพล
บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด

Mr. Casey Loo
APS MEDIA GROUP

คณะที่ปรึกษาภาคราชการ