ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณฉัตรชัย  ปิยะสมบัติ
บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ จำกัด

คุณณรงค์ ทัศวงศ์
บริษัท ไทยโด โน เกน เกน จำกัด

คุณทักษะ  บุษยโภคะ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด

คุณบรรเจิด  เครือโชติกุล
บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

คุณวัลลภ  สุขสวัสดิ์
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คุณสมภพ  สหวัฒน์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสุรพล  ศิริไกร
บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

คณะที่ปรึกษาภาคเอกชน

คุณกมล  วงศ์รัตนภัสสร
บริษัท พิมพ์เพ็ญ จำกัด

คุณจาริต  เมาฬีกุลไพโรจน์
บริษัท โพเดียม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ
บริษัท อินเตอร์สเปคกรุ๊ป จำกัด

คุณปราโมทย์  กิจจำนงค์พันธุ์

คุณปรีชา  สนั่นวัฒนานนท์
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

คุณพงษ์พณิช  วงษ์ดีไทย
บริษัท พี.พี.พาราวูด จำกัด

คุณวิถี สุพิทักษ์
บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด

คุณสนั่น  ดุลยวิทย์
บริษัท เอสดีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

คณะที่ปรึกษาภาคราชการ