นายกกิตติมศักดิ์

นายกกิตติมศักดิ์

คุณเอกกมน  หุตะสิงห

คุณเจน วิภวพาณิชย์
บริษัท ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

คุณวรรธนะ เจริญนวรัตน์
บริษัท วูดเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณไพบูลย์ พินิตกาญจนพันธุ์
บริษัท พิโคที อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

คุณพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด มหาชน

คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)