กิจกรรม TFA

กิจกรรมและบทบาทของสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ของการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิด การขับเคลื่อนทางธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ในทิศทางที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดของสมาคม และให้ผสานกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายบของภาครัฐที่มีต่อธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

คณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมกรมป่าไม้

คณะผู้บริหารสมาคมฯร่วมสัมมนา EU fact

ผู้บริหารสมาคมฯร่วมจัดงาน Dinner Talkงาน Furnitech 2013

สมาคมฯร่วมกับAHECจัดโครงการ “DESIGN CAMP”

Matching business in Philippines.

Matching business in Korea

การประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์สมาคมฯ