ใบสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

  • กด ดาวน์โหลด ใบสมัคร (เอกสารสมัครจำนวน 5แผ่น)
  • กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน
  • เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุในใบสมัครพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัทของผู้สมัคร
  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมายังที่อยู่สมาคม
  • การอนุมัติการเป็นสมาชิกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีวาระการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
  • เมื่อที่ประชุมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะมีจดหมาย”แจ้งรับเข้าเป็นสมาชิก” ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกสมาคม