เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ Thailand is the Furniture Hub of Southeast Asia ”
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในแถบประเทศตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ (Mission)

มุ่มเน้นให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อ (Branding) และการออกแบบ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีระบบ โลจิสติกส์ ที่มีประสิทธภาพเพื่อรองรับกับการเป็นเครือข่าย การจัดจำหน่าย (Distribution Network)
มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ และซัพพลายชิ้นส่วนประกอบและวัตถุดิบ
มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะด้าน คือ Contract Business ด้วยการชูกลยุทธ์ระดับธุรกิจ มุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง Focus-Differentiation
มุ่งเน้นให้ตลาดผู้ซื้อเกิดการรับรู้ถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลก (Consistency and Reliability)
มุ่งเน้นรักษาความแข็งแกร่งของตลาดด้าน Solid and Panel Furniture
THAI FURNITURE ASSOCIATION

ประวัติความเป็นมา

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ชื่อเดิม “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย” เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนที่ใช้วัตถุดิบไม้เนื้อแข็ง ไม้ยางพารา ไม้อัด ไม้พาร์ทิเคิล ไม้เอ็ม.ดี.เอฟ. หนัง โลหะ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าอย่างเป็นทางการเมื่อ 17 มีนาคม 2523

ปัจจุบันชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ” ชื่อภาษาอังกฤษ “THAI FURNITURE ASSOCIATION”

อาคารที่ทำการสมาคมฯ

เมื่อเริ่มก่อตั้งที่ทำการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ที่ กองบริการอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ 10110 ต่อมาสำนักงานสมาคมฯ จะย้ายที่ทำการไปตามบริษัทของผู้ที่ขึ้นมาเป็นนายกสมาคม

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีที่ทำการถาวรตั้งอยู่ที่ 65/13 ซอยแจ้งวัฒนะ1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (02) 973-3411-2

โทรสาร (02) 973-3413

E-mail : thaifurniture.tfa@gmail.com

Website : www.tfa.or.th

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของสมาคมฯ
1
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
2
ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องเรือนทุกประเภท
3
ส่งเสริมและคุ้มครองอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องเรือนทุกประเภท
4
เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5
ติดต่อประสานงานสมาชิกกับสมาคมฯ ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
6
เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
7
สมาคมฯ นี้ไม่มีวัตถุประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง

กลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ

 • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ / กรอบรูปไม้

 • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์โซฟา / ที่นอน

 • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บอร์ด ไม้อัด ไม้พาร์ทิเคิล ไม้เอ็ม.ดี.เอฟ

 • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

 • กลุ่มเครื่องจักร และ อุปกรณ์ อาทิ กาว กระดาษ ฟิตติ้ง สี หนัง

แผนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในเชิงที่สมาชิกนำไปให้ได้จริง
1
ด้านแหล่งซัพพลายวัตถุดิบ
2
ด้านการผลิต
3
ด้านการส่งออก
4
ด้านการตลาด
5
ด้านทรัพยากรมนุษย์
6
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
7
โครงสร้างพื้นที่ฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน E-manufacturing และการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
8
ด้านภาษีและการสนับสนุนจากภาครัฐ

การติดต่อกับภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ

เข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

การติดต่อกับภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ

1ภาคราชการ
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Design Hall)
 • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้า Thailand International Furniture Fair (TIFF)
 • กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 915 มาตรฐานระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน
 • คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 141 มาตรฐานไม้แปรรูป
 • กรรมการวิชาการพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมไม้
 • กระทรวงแรงงาน
2ภาคเอกชน
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการเศรษฐกิจ
 • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า
  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการแก้ไขอุปสรรคการส่งออก
3ภาคการศึกษา
  ให้ความร่วมมือและประสานงานเพื่อพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ทั้งด้านการออกแบบ,การ่วมมือจัดหลักสูตรการศึกษา, การผลิตและการตลาด ดังนี้
 • ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย