ทำเนียบนายกสมาคม

ทำเนียบนายกสมาคม

รายนามนายกสมาคมฯ อดีต-ปัจจุบัน ก่อนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คุณเอกกมน หุตะสิงห บริษัท เทโซโร่ จำกัด
 

» ปี 2523 – 2524 คุณอานนท์ จ่างตระกูล บริษัท การุณี จำกัด

» ปี 2525 – 2526 คุณเจน วิภวพาณิชย์ บริษัท ฮาวายไทยเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

» ปี 2527 – 2528 คุณเจน วิภวพาณิชย์ บริษัท ฮาวายไทยเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

» ปี 2529 – 2530 คุณสมพร สหวัฒน์ บริษัท แกรนด์เพาเวอร์ จำกัด

» ปี 2531 – 2532 คุณสมพร สหวัฒน์ บริษัท แกรนด์เพาเวอร์ จำกัด

» ปี 2533 – 2534 คุณสมพร สหวัฒน์ บริษัท แกรนด์เพาเวอร์ จำกัด

» ปี 2535 – 2536 คุณสมพร สหวัฒน์ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

» ปี 2537 – 2538 คุณสมพร สหวัฒน์ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

» ปี 2539 – 2540 คุณสมพร สหวัฒน์ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

» ปี 2541 – 2542 คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

» ปี 2543 – 2544 คุณพิศิษฐ ปัทมสัตยาสนธิ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

» ปี 2545 – 2546 คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

» ปี 2547 – 2548 คุณวรรธนะ เจริญนวรัตน์ บริษัท วูดเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

» ปี 2549 – 2550 คุณวรรธนะ เจริญนวรัตน์ บริษัท วูดเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

» ปี 2551 – 2552 คุณไพบูลย์ พินิตกาญจนพันธุ์ บริษัท พิโคทีอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

» ปี 2553 – 2554 คุณไพบูลย์ พินิตกาญจนพันธุ์ บริษัท พิโคทีอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

» ปี 2555 – 2556 คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

» ปี 2557 – 2558 คุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

» ปี 2559 – 2560 คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด

» ปี 2561 – 2562 คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด

» ปี 2563 – 2565 คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

» ปัจจุบัน คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด