ความสำเร็จของโครงการ Happy Workplace

ความสำเร็จของโครงการ Happy Workplace

ความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Happy Workplace)

ภายใต้ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ได้ดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน มุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้องค์กรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยให้เป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เพื่อพัฒนาให้เกิดเครื่อข่ายองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

บริษัทสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการใน เฟส 2 สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณทัศนีย์, คุณฉัตรปวีณ์
โทรศัพท์ 02 973 3411-2
โทรสาร 02 973 3413
E-mail : thaifurniture.tfa@gmail.com, furniture.happy8@gmail.com